ibis.expr.api.NumericValue.pow

NumericValue.pow(other)